Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Polytools bvba via haar webwinkel Loxeal België. Het plaatsen van een bestelling leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Polytools bvba behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Webshop: de website waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

– Bestelling: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen de Loxeal-distributeur en de klant van de internetwinkel met betrekking tot de producten die worden aangeboden.

– Producten: alle goederen aangeboden via de webshop, die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 

Bedrijfsgegevens

Polytools bvba | I.Z. KOLMEN | Kolmenstraat 1149A | B-3570 Alken | info@loxeal.be | Tel.: +32 11 480 800 | Fax: +32 11 480 809 | HRL 100 345

 

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en de Loxeal-distributeur komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Loxeal hiervoor als een vermoeden van bewijs.

De Loxeal-distributeur behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: – bij het niet voorradig zijn van een product, bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant en bij overmacht.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn vermeld exclusief en inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Loxeal-distributeur behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Betaling

Betalingen gebeuren per overschrijving. Het rekeningnummer en het te betalen bedrag wordt meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Polytools bvba. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens: Polytools bvba | I.Z. KOLMEN | Kolmenstraat 1149A | B-3570 Alken | Rekeningnummer Fintro: IBAN: BE59 1430 6885 2826 | BIC: GEBABEBB.

 

Omruiling

Een klant kan, binnen de 8 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 8 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd, naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. De verzendingskosten om het nieuwe geruilde product naar de klant te versturen zijn ten laste van de klant en zullen gefactureerd worden.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres: Polytools bvba | I.Z. KOLMEN | Kolmenstraat 1149 | B-3570 Alken

 

 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet van Polytools bvba kan worden gevergd, waaronder stakingen, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen in de ruimste zin van het woord, sabotage, ongevallen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten en/of vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers.

Indien Polytools bvba door overmacht haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, dan is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 

Garantie en aansprakelijkheid

Polytools bvba is nooit aansprakelijk voor welke schade, waaronder gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door haar producten of welke schade dan ook, waaronder bedrijfsschade, schade geleden door de afnemer en/of personeelsleden en/of derden.

Polytools bvba is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook veroorzaakt door haar personeel.

Afnemer is gehouden Polytools bvba zowel in als buiten rechte volledig te vrijwaren van iedere aanspraak van derden.

 

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van de Loxeal-distributeur is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Loxeal-distributeur.

 

 

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en de Loxeal-distributeur zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt is enkel de rechtbank ‘Rechtbank van Koophandel Antwerpen, Afdeling Tongeren’ bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en de Loxeal-distributeur zijn onderworpen aan het Belgisch recht.